Historie a současnost Khan Academy


(Markéta Matějíčková) #1

Khan Academy založil občan Spojených Států bengálského původu - Salman Khan, absolvent tří technických oborů MIT a MBA studia na Harvardu. Jeho snem bylo „poskytnout kvalitní vzdělání zdarma, komukoli a kdekoli“ a tento sen se mu v současnosti skutečně plní. Jeho webová stránka, obsahující více než 3 900 výukových videí a téměř 400 cvičení v disciplínách jako jsou matematika, fyzika, chemie, informatika, historie, biologie, lékařství, ekonomie, astronomie aj., přitahuje měsíčně více než 5,5 milionu uživatelů z celého světa. A to je teprve začátek…

Historie

Na konci roku 2004 začal Salman Khan na dálku doučovat svojí sestřenici matematiku. Problematické živé videokonference a množící se žádosti o doučování jeho příbuzných a přátel ho donutily, aby na podzim roku 2006 zvolil praktičtější způsob doučování pomocí výukových videí umístěných veřejně na serveru YouTube. S rostoucím počtem jeho videí rostla i jejich popularita a děkovné příspěvky studentů přiměly Salmana, aby v roce 2008 založil neziskovou organizaci Khan Academy a spustil první verzi svých webových stránek. V roce 2009 opustil Salman práci finančního analytika a naplno se zaměřil na tvorbu výukových videí.

O výukových videích

Pro tvorbu svých videí potřebuje Salman velmi málo vybavení. Stačí mu počítač, mikrofon a grafický tablet, který přenáší jeho rukopis na černé pozadí programu pro malování, zastupující roli školní tabule. Zvuk i dění na ploše programu malování je zaznamenáváno softwarem pro snímání obrazovky a tento záznam tvoří jednu z výukových lekcí, které můžete nalézt na stránkách Khan Academy. Salman Khan se tedy nikdy na videích neobjevuje a diváci vidí jen to, co kreslí nebo vkládá na svou „černou elektronickou tabuli“.

Salman se chtěl vyhnout formátu, který by zahrnoval učitele stojícího u tabule. Místo toho realizoval koncept, jak sám říká, „promlouvajícího hlasu z temného vesmíru přímo k něčí mysli“ – jako by učitel seděl vedle a vysvětloval řešení příkladu na listu papíru: „Myslím si, že pokud učitel počítá příklad a přitom přemýšlí nahlas, tak předá žákovi mnohem více než samotným výkladem“.

Současný obsah Khan Academy je zaměřen především na přírodní vědy, zvláště na matematiku, která nejvíce trápí studenty po celém světě. Khan Academy již pokrývá osnovy základní, středoškolské a dokonce i části vysokoškolské matematiky. Videa jsou neustále zlepšována a doplňována. Salman ve svých videích dává důraz na hravé, názorné vysvětlení. Aby neztrácel pozornost studentů, tak videa tvoří takovým způsobem, aby nepřesáhla délku 10 minut. Složitější koncepty rozděluje do menších elementárních celků, ze kterých skládá strukturu videí pozvolně vysvětlujících celý problém.

Od roku 2011 již Salman nevytváří videa sám. Jeho tým rozšiřují další tvůrci, jako jsou Beth Harrisová a Steven Zucker, kteří mapují dějiny umění. Jejich videa naleznete na jiné webové adrese [2], kde se nachází dalších téměř 500 videí. Od roku 2012 do týmu tvůrců patří také Vi Hartová či Brit Cruise. Jejich videa můžete nalézt jak na Khan Academy tak i na jejich stránkách [3]-[4].

Salmanův dlouhodobý cíl je poskytnout desítky tisíc videí v maximu oborů a vytvořit tak první bezplatnou virtuální školu na světové úrovni, kde se kdokoli může naučit cokoli.

Prostředí obklopující výuková videa

Kromě videí obsahují webové stránky další neméně důležité prvky jako jsou matematická cvičení, která se dětem generují na základě jejich úrovně a předcházejícího výkonu; děti mají možnost sledovat svůj postup/vývoj za pomoci četných přehledných, jednoduchých statistik a grafů; všechna videa jsou propojena za pomoci knowledge map (vědomostní mapy ukazující návaznost všech znalostí/prerekvizit k zvládnutí dalšího bloku videí), takže student vidí k jakým oborům a zajímavostem se svou cílenou prací dostane; v internetovém prostředí je také integrované tzv. gamifikované prostředí, které pomocí různých drobných, zdánlivě nevýznamných odměn motivuje studenty k setrvání v učení (účinnost této motivace moc dobře znají programátoři počítačových her). V roce 2012 také přibyla platforma vysvětlující základy informatiky, kde si ve zjednodušeném prostředí můžete napsat svůj program a ihned vidět jeho činnost. Studenti si tak mohou hravou formou osvojit osvojit základní principy programování.

Webové rozhraní obsahuje také prostředí pro učitele, který může sledovat vývoj svých žáků a cíleně pomáhat ve chvíli, kdy má žák obtíže nějakou látku překonat. Za povšimnutí jistě stojí to, že učitel nepotřebuje k hodnocení svých studentů známky, které tak často studenty demotivují či nutí memorovat – to v rámci Khan Academy nelze, protože žák je puštěn k další látce až po úplném pochopení předchozí problematiky.

Využití ve školní výuce

Úspěch technicky nenáročných, krátkých a dobře promyšlených videí otevírá dveře „nové“ výukové metodě tvz. převrácené třídy (flipped teaching) [5]-[6]. Princip převrácení spočívá v tom, že studenti do školy přicházejí dělat to, co dříve dělaly doma (řešit příklady/projekty, diskutovat) a místo poslouchání výkladu učitele si základní principy problematiky osvojují za pomoci videí doma, v klidu, svým tempem, do hloubky svého zájmu. Nejspíše právě tento svobodný přístup k získávání informací je jeden z důvodů proč si mnoho dětí využívajících Khan Academy vytvoří skutečný zájem o problematiku.

Salman věří, že jeho projekt ukazuje cestu, jak překonat tradiční model školní výuky ve třídě použitím softwaru, který dokáže tvořit testy a vyhodnotit odpovědi a upozornit na mezery některých studentů, tam je vyhodnotit, také povzbudit dobré studenty, aby pomohli spolužákům, kteří látce neporozuměli.

Současné aktivity Khan Academy

• Školní výuka matematiky pomocí Khan Academy se v současné době testuje na 16 kalifornských školách. Jedná se o prestižní soukromé školy i komunitní státní školy a studenti vykazují značné dlouhodobé zlepšení v matematických dovednostech a hlavně v samotném zájmu o matematiku.

• Pro 65% obyvatel naší planety bez internetu představila Khan Academy zařízení, které je schopné poskytovat většinu funkcí webové prostředí Khan Academy – uchovává videa a cvičení, nabízí statistiky pro studenty i učitele. Zařízení může být připojeno k téměř jakémukoli monitoru či televizi a spolu s klávesnicí, myší, SD kartou a flash diskem tak tvoří kompletní sestavu pro studenta za méně než 50 dolarů [7].

Financování

Khan Academy je v USA registrována jako nezisková organizace 501©(3). Od podzimu roku 2010 je projekt financován pouze z dobrovolných příspěvků/grantů od jednotlivců i nadací jako jsou Bill and Melinda Gates Foundation, Project 10100 společnosti Google či Carlos Slim Foundation, mexického multimilionáře, jenž Khan Academy vystavil bianko šek k tomu, aby ji převedla do španělštiny [8]-[10]. Khan Academy přístup k výukovým materiálům nezpoplatňuje, ani nevyužívá reklamu.

Všechny materiály, které Khan Academy produkuje, spadají pod licenci Creative Commons BY NC SA (Attribution – Noncommertial – Share Alike) [11], která umožňuje je bezplatně využívat, s uvedením zdroje distribuovat a dokonce i upravovat. Nesmí se však na základě těchto videí generovat zisk.

Khan Academy v češtině a v dalších jazykových mutacích

O Khan Academy projevují zájem uživatelé z celého světa a dobrovolně se zapojují do překládání výukových videí pro ty, kdo angličtinu neovládají, ať již formou titulkování videí či přímo dabingy. Khan Academy rozšiřování jazykové dostupnosti podporuje, avšak své internetové stránky v blízkých letech do ostatních jazyků převést neplánuje. Absence neanglických stránek přispívá ke vzniku jazykových mutací Khan Academy, které se snaží dočasně nahradit originální web a zpřístupnit tak Khan Academy ve svých zemích. Proto nejen Česká republika, ale například i Nizozemsko [12], vytvářejí své webové stránky.

Markéta Matějíčková & Otakar Jícha, 25.2.2013

Reference

[1] Fact Sheet. [online]. Leden 2013. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://khanacademy.desk.com/customer/portal/articles/441307-press-room.

[2] Smarthistory: A Multimedial Web book about Art and History. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://smarthistory.khanacademy.org/.

[3] Vi Hart Blog. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://vihart.com/.

[4] Brit Cruise. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://britcruise.com.

[5] BRDIČKA, Bořivoj. Převrácená třída podle Dr. Lodge. 2012. [cit. 2013 02 21]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15613/.

[6] KADLECOVÁ, Zuzana. Khan Academy a „převrácená třída“. 2012. [cit. 2013 02 21]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15039/.

[7] KA Lite. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://kalite.adhocsync.com/.

[8] Bill & Melinda Gates Foundation. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://www.gatesfoundation.org/Grants-2012/Pages/Khan-Academy-Inc-OPP1067077.aspx.

[9] Project 10 to the 100 in 2008. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://www.google.com/campaigns/project10tothe100/.

[10 Carlos Slim Foundation. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://www.carlosslim.com/responsabilidad_kahan.html.

[11 Creative Commons Česká republika. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://www.creativecommons.cz.

[12] Khan Academie. [online]. [cit. 2013 02 21] Dostupné z: http://www.khanacademie.nl/.


(system) #2

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.