Překlad neuronovými sítěmi

Google spustil novou verzi Google Translate pro češtinu:

http://technet.idnes.cz/google-translate-neural-networks-dlq-/sw_internet.aspx?c=A170418_224649_sw_internet_pka

Měl by tam být skokový rozdíl v kvalitě, když to před několika měsíci spoustěli pro první jazyky, tak kolem toho byl docela humbuk. Možná bychom mohli vyzkoušet v sobotu na maratonu. :slight_smile:

Asi se zlepší i převod mezi češtinou a slovenštinou a naopak, což se opravdu může hodit.

1 Like

Je to opravdu lepší než dřív:

There should be a jump difference in quality when it was a few months ago for the first tongues, so there was quite a hype around it. Maybe we could try on a marathon on Saturday. : Slight_smile:

Probably the transfer between Czech and Slovak, and vice versa, is likely to improve.


Z angličtiny do češtiny
What are oxidation numbers?
Chemists use oxidation numbers (or oxidation states) to keep track of how many electrons an atom has. Oxidation numbers don’t always correspond to real charges on molecules, and we can calculate oxidation numbers for atoms that are involved in covalent (as well as ionic) bonding.
Let’s make sense of oxidation numbers with a few examples!
Guidelines for determining the oxidation number
Oxidation numbers are usually written with the sign (+++plus or −-−minus) first, then the magnitude, which is the opposite of charges on ions. Chemists use the following guidelines to determine oxidation numbers:

Co jsou to oxidační čísla?
Lékárníci používají oxidační čísla (nebo oxidační stavy), aby sledovali, kolik elektronů má atom. Oxidační čísla ne vždy odpovídají skutečným nábojům na molekulách a můžeme vypočítat oxidační čísla pro atomy, které se podílejí na kovalentním (i ionovém) lepení.
Rozumíme oxidačnímu číslu několik příkladů!
Pokyny pro určení oxidačního čísla
Oxidační čísla jsou obvykle psána se znaménkem (+++ plus nebo — minus) nejprve pak velikost, která je opakem nábojů na iontech. Lékárníci používají pro stanovení oxidačních čísel následující pokyny:

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.